Choď na obsah Choď na menu
 


HISTÓRIA ODORÍNSKYCH HASIČOV A ICH 130. VÝROČIE .

 

            V sobotu 30.08.2008 sme si v našej obci pripomenuli 130. výročie založenia DHZ. Obec Odorín s 914 obyvateľmi leží v hornádskej kotline, 6 km od okresného mesta Spišská Nová Ves, smerom na Košice. DHZ ku dnešnému dňu má 83 členov a 40 mladých hasičov. Slávnosť sa začala sprievodom a slávnostným položením kytice, ktorý išiel od OcÚ okolo hasičskej zbrojnice, k pamätníku padlých v druhej svetovej vojne z obce Odorín.

V sprievode boli hasičky, hasiči, obyvatelia obce, ale aj hostia. V programe bola aj sv. omša, ktorá sa konala v kostole sv. Mikuláša. Tento kostol bol postavený už v polovici 13. storočia v románsko-gotickej podobe. Z kostola sa oslavy preniesli do krásneho prostredia areálu základnej školy a ihriska susediaceho so základnou školou.

            Kultúrny referent obce, Ing. Miroslav Kubina, privítal hostí – prezidenta DPO SR JUDr. Jozefa Minárika, predsedu OúV DPO Spišská Nová Ves-Gelnica Ing. Františka Kapustu, riaditeľku OúV DPO SNV – Gelnica pani Alžbetu Kakalejovú, starostu obce Mikuláša Živčáka a ostatných prítomných členov našej obce, ale aj z okolitých obcí, taktiež všetkých hostí, ktorí sa zúčastnili tohto podujatia.

            Starosta obce Mikuláš Živčák pripomenul dôležitosť založenia DHZ a za svedomitú dlhoročnú činnosť poďakoval výboru DHZ a hasičom za dobrú spoluprácu s OcÚ.

            Predseda DHZ Jozef Rusnák vo svojom slávnostnom príhovore sa stručne zmienil o histórii, ale aj súčasnosti DHZ Odorín.

            Členovia delegácie OúV DPO Spišská Nová Ves – Gelnica odovzdali ocenenia a vyznamenania členom DHZ.

Prezident DPO SR JUDr. Minárik odovzdal DHZ v Odoríne medailu za mimoriadne zásluhy.

Zároveň odovzdal medaily za mimoriadne zásluhy predsedovi DHZ Jozefovi Rusnákovi, za jeho 36 ročnú aktívnu prácu vo funkcii predsedu DHZ a zaslúžilému členovi Jozefovi Džubákovi st.. Zároveň odovzdal medaily za zásluhy Jánovi Goduľovi a Mikulášovi Živčákovi, a Márii Goduľovej ďakovný list za dlhoročnú obetavú prácu v PO.

Na záver príhovoru p. prezidenta DPO SR zaznelo blahoprianie odorínskym hasičom, aby pokračovali vo svojej dobrej činnosti, a aby napĺňali priania svojich predchodcov „Bohu na slávu, národu na chválu a blížnemu na pomoc“, pričom dodal, že my hasiči, sme ľudia dobrého srdca.

Po ukončení programu nám domáci hasiči – mladí, dorastenci a dorastenky, taktiež muži predviedli ukážky z požiarnického športu, ale aj hasenia ohňa. O ukážku najmodernejšej techniky sa postarali hasiči z OR HaZZ v Spišskej Novej Vsi.

Celý priebeh slávnosti spestril kultúrny program občanov obce. Klincom programu bolo vystúpenie pána Michala Faltina, ktorý oslavujúcich prekvapil scénkou z hasičského prostredia. Slávnosť ukončila diskotéka, ktorú mladí veľmi ocenili.

            V nedeľu 31.08.2008 pokračovali oslavy 745. výročia obce od prvej písomnej zmienky, taktiež podujatím za agroturistikou a vidieckym turizmom, ktorý sa organizuje každý rok v rámci deviatich obcí. Tento rok to pripadlo na našu obec. Obecný úrad v spolupráci s Osvetovým strediskom pripravil bohatý kultúrny program a taktiež rôzne súťaže, ktorých sa mohol zúčastniť každý. Tiež tu predviedli ukážky domáci remeselníci, mali sme skutočného baču, ktorý rozdával syr a žinčicu a záver tohto podujatia svojím vystúpením spestrila hudobná skupina SENZUS.

 

História a súčasnosť DHZ v Odoríne.

            Z dejín hasičstva vieme, že prvé hasičské spolky na Spiši, na základe Stanov schválených MV vznikli v roku 1872 v Kežmarku, Podolinci, Levoči, v Spišskom Podhradí a ďalších obciach a mestách.

S určitosťou môžeme povedať, že v roku 1878 sa začal v Odoríne organizovať dobrovoľný hasičský spolok. Obec, aby ho podporila, objednala novú hasičskú striekačku, ktorú v apríli 1878 už mala. Šlo o striekačku umiestnenú na dvojkolesovej káre, ktorá pracovala na základe princípu herónovej banky a mala jeden nasávací a jeden výtlakový otvor. Umiestnená bola v drevenej zbrojnici blízko potoka Odorica, ktorý slúžil ako vodný zdroj.

V roku 1879 mal DHS v Odoríne 20 riadnych členov. Jeho výzbroj pozostávala z jednej novej striekačky, jednej starej striekačky, dvoch ručných striekačiek, 30 m hadíc a 10 vedier na vodu. Prvým dočasným predsedom spolku, ktorý štatút zostavil, bol miestny farár František Villécz, ktorý sa stal aj jeho prvým veliteľom. Nepopierateľnú zásluhu na založení hasičského spolku mal aj miestny učiteľ Štefan Ferko, ktorý sa stal jeho prvým zapisovateľom.

Obrovskú zásluhu na zakladaní hasičských spolkov na Spiši mal Tobiáš PUTSCH, ktorý od roku 1872 pôsobil v Spišskej Novej Vsi ako učiteľ a od roku 1873 do roku 1900  bol jeho veliteľom, ktorý neúnavne agitoval aj v ostatných mestách a dedinách nielen na Spiši, ale aj na celom východnom Slovensku.

Hoci Villécz predložil Stanovy na schálenie 14, februára 1879 Spišskej Župe, ktorá ich poslala na schválenie MV, po rôznych prieťahoch a úpravách MV ich schválilo 20. marca 1881, pod č. 13419/81, čím bol DHS v Odoríne /Odorín őnkénytes tűzoltó egylet/ aj oficiálne založený. Členovia boli dvojakí. Aktívni a prispievajúci. Aktívnym členom sa mohol stať mužský občan nad 18 rokov, ktorý bol zdravý, bezúhonný a ktorého výbor uznal za schopného vykonávať hasičskú službu. Mená prihlásených sa vyvesili na 14 dní v strážnici, aby sa dala príležitosť vzniesť proti ním námietky.  Už toto ustanovenie Stanov predurčovalo skutočnosť, že byť členom spolku v obci bola vysoká česť. Úlohou spolku bolo hasiť oheň kdekoľvek v obci, a pritom zachraňovať životy ľudí a chrániť ich majetok.

Najvyšším orgánom spolku bolo valné zhromaždenie, ktoré sa konalo raz ročne. Ono volilo členov výboru na tri roky, malo právo meniť Stanovy, kontrolovať účty a prípadne spolok rozpustiť.

Majetok spolku pozostával z jeho výzbroje, z peňazí získaných darmi, z pokút a z členského. Spolok mal pečať s kruhopisom: ODORINI ŐNKÉNYTES TŰZOLTÓ EGYLET a tiež vlastnú zástavu, ktorá na červeno-bielo-zelenom poli mala nápis: ODORIN.

Významné miesto v živote hasičov mali a ešte stále majú rôzne súťaže. Odorínski hasiči sa zúčastnili takejto súťaže už v dňoch 25.-26.10.1879 v Spišskom Podhradí, kde sa konalo valné zhromaždenie Tatranského hasičského zväzu.   Náš spolok bol členom zväzu od začiatku. Iste sa zúčastňoval aj ďalších súťaží, ktoré sa konali v rôznych mestách a obciach Spiša.

V roku 1953 naši hasiči bojovali na krajskom kole v Spišských Vlachoch, kde obsadili druhé miesto.

V roku 2007 oslávila hra PLAMEŇ 35. výročie. Odorínski hasiči už v roku 1972 mali zapojené družstvo žiakov pod vedením p. Márie Fabiánovej, ktorá ich viedla a oboznámovala s činnosťou hasičov. V roku 1979 kormidlo prevzala p. Mária Goduľová, ktorá sa im venuje do dnešného dňa. V mene výboru DHZ, ako aj občanov Odorína, ktorým sa hasičský šport páči, patrí vrelé poďakovanie za jej obetavú a nezištnú prácu, ktorá si odoberá veľa zo svojho súkromia, aby sa venovala hlavne výchove a výcviku mladých hasičov.

Veď také výsledky, ako dosahujú Odorínski hasiči, má máloktorá obec alebo mesto. Spomeniem len posledných päť rokov. Naši mladí hasiči bojovali trikrát na krajských kolách. V roku 2004 chlapci postúpili na celoštátne kolo do Zvolena. V roku 2006 dievčatám chýbala necelá sekunda na postup z krajského kola, ale vynahradili si to v roku 2008, kde na celoštátnom kole v Topoľčanoch obsadili krásnu druhú priečku.

Aj naše dorastenky sú za posledných päť rokov úspešne zapísané v našej kronike. V roku 2003 bojovali na národnom kole v Lipanoch a toho roku sa prebojovali na Majstrovstvá SR hasičského dorastu do Šamorína, kde obsadili prvú priečku, a tak sa náš DHZ v Odoríne, ako aj obec Odorín, ešte viac zvýraznil.

Tiež nemôžeme zabudnúť na naše ženy a mužov, ktorí stále na rôznych súťažiach, či už športových alebo pohárových obsadzujú popredné miesta. Lenže konkurencia v našom okrsku je veľmi vysoká, kde rozhodujú len desatiny. Za peknú reprezentáciu nášho DHZ treba poďakovať ich trénerom rodine Goduľovej, Márii Džubákovej a iným, ktorí sa venujú výchove a výcviku našich hasičov.

            No nemôžeme zabudnúť, že DHZ by nemohla tak vynikať, keby nebola pomoc starostov obce. To znamená bývalého starostu pána Jozefa Džubáka a súčasného starostu Mikuláša Živčáka. Títo starostovia náš DHZ podporovali a podporujú nielen finančne, ale aj potrebnou technikou, výstrojou, výzbrojou, bez ktorej by naša DHZ nefungovala.

Vďaka patrí aj hospodárom a veliteľom, ktorí sa o zverenú techniku svedomito starali a starajú dodnes. Hlavne p. Michalovi Hovancovi, Antonovi Fabiánovi, Jozefovi Džubákovi ml., Jánovi Goduľovi a ďalším.

            Pri tejto príležitosti je vhodné vzdať hold a úctu všetkým tým, ktorí rady Odorínskych hasičov opustili a neboli im dané dožiť sa pre nich tak významnej historickej chvíle. Tiež je potrebné im poďakovať za to, že položili základy zboru, ktorého 130. výročie môžeme dnes osláviť.

            No, činnosť DHZ nepozostáva iba v hasičských športoch, ale sa venujeme hlavne preventívnym prehliadkam, ochrane úrody pred požiarmi, zabezpečujeme každoročne hliadky v lesoch počas zvýšeného nebezpečenstvá požiarov. Zapájame sa do rôznych brigád, akcií a taktiež do kultúrno-spoločenských akcií v obci a podobne.

Ďakujeme terajším i bývalým členom DHZ za ich prácu, ktorí prispeli k dôstojnému priebehu osláv 130. výročia založenia DHZ v Odoríne a 745. výročia od prvej písomnej zmienky o obci Odorín.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Jozef Rusnák

                                                                                                        predseda DHZ

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

hasič

(Dominika, 19. 5. 2011 13:41)

parada

Oprava výročia obce

(Autor, 15. 7. 2009 9:24)

Dakujem Vám, už som to výročie opravil.

Oprava výročia obce

(M.Wagner, 14. 7. 2009 13:21)

Zdravím Vás !

Vaša obec v r.2008 oslávila 745.výročie.

Pekný deň !

Okamžite

(bandaska, 8. 12. 2008 20:14)

:D..
prosim oprav meno andrei zifcakovej!!!!!!!!:D